Werknemers

Welke verzekering zoekt u?

Als werkgever bent u gebonden aan wettelijke zorgverplichtingen, die een zieke medewerker met zich meebrengt. Twee jaar lang dient u minimaal 70% van het salaris door te betalen en dan hebben we het nog niet over de kosten die u maakt voor vervanging van de verzuimende medewerker. Zo ziet u, dat een zieke medewerker voor financiële consequenties zorgt. Een verzuimverzekering biedt de oplossing: U vermindert uw financiële risico en verkleint het percentage verzuim.

U heeft arbeidsongeschikte werkers. Zij krijgen een WGA-uiterking. U kunt bij de belastingdienst aanvragen om deze uitkeringen de eerste tien jaar zelf te betalen. U bent dan zelf verantwoordelijke voor de re-integratie van uw werknemers. U betaalt geen WGA-premie meer aan het UWV.

U kunt uw betalingsverplichtingen verzekeren.

Als u op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 'volledig en duurzaam arbeidsongeschikt' wordt verklaard, krijgt u een uitkering van maximaal 75% van het laatstverdiende loon.

Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdient u meer dan dit bedrag, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u het inkomen boven het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid. Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2011 EUR 49.298,-. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het loon dat u meer verdient, kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

U kunt voor uw werknemers een collectieve zorgverzekering afsluiten.

Vaak wordt er korting gegeven op de premie.

Verandert een werknemer van baan, dan moet de verzekering bijna altijd worden omgezet. Hij/zij kan niet in het collectief blijven.