Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Boske Advies VOF

Boske Advies is een vennootschap onder firma en is statutair gevestigd in Alkmaar en houdt kantoor op de Van Oldenbarneveldweg  23 A te Bakkum (Castricum)

Boske Advies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73122319 en bij de AFM onder nummer: 12047479.

Boske Advies VOF staat bij KIFID geregistreerd onder nummer:  300.017757

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Boske Advies VOF, hierna te noemen als Boske Advies, en zijn mede bedongen ten behoeve van de VOF leden van Boske Advies en alle voor haar werkzame personen.

De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien eerdere genoemde VOF leden en werkzame personen niet meer werkzaam zijn voor Boske Advies.

De wederpartij van Boske Advies is degene aan wie Boske Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan en of met wie zij een overeenkomst hebben gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn en deze wederpartij en deze wederhelft zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boske Advies gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Boske Advies gesloten overeenkomsten waarbij Boske Advies zich verplicht tot het leveren van diensten en/of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Boske Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Boske Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Boske Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun geldigheid onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1.      Offertes en tarieven van Boske Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2.      Aan Boske Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Boske Advies, niet tot                               resultaatsverplichtingen.

2.3.      Een overeenkomst wordt geacht tot staand te zijn gekomen op het moment dat Boske Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Boske Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4.      In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 2 werkdagen na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Boske Advies heeft ontvangen, dient het bericht van de opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1.      Het is Boske Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Boske Advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Boske Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Premiebetaling en vergoeding

4.1.      U dient premie te betalen conform de bepalingen in uw verzekeringspolis. Indien u de premie te laat betaalt, kan dit ertoe leiden dat de polis wordt opgezegd door de verzekeraar. Boske Advies is niet verplicht de premie voor u te betalen indien zij geen gelden van u heeft ontvangen met de uitdrukkelijke en schriftelijke opdracht om de premie te voldoen.

4.2.      Als Boske Advies geen vergoeding krijgt van de verzekeraar, spreek Boske Advies met u een vergoeding af. Deze vergoedingen zijn voor hypotheken, aankoopbegeleiding en producten waarbij provisie is verboden. U kunt de vergelijkingskaarten op onze site raadplegen.

Artikel 5: Termijnen

5.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Boske Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1.      De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Boske Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Boske Advies zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichting heeft voldaan, is Boske Advies bevoegd over te gaan tot het opschorten van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2.      De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Boske Advies verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Boske Advies

7.1       Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Boske Advies alsmede haar vennoten en haar werknemers en de door Boske Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen/derden is beperkt tot het bedrag van dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Boske Advies uitgekeerd. Op verzoek wordt aan de belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2.      In het geval de in artikel 7.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Boske Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Boske Advies alsmede de vennoten en de medewerkers en de door Boske Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen/derden. Beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake op opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de van de verzekeraar ontvangen provisie, gerekend over het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan.

7.3.      De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4.      Boske Advies is nimmer aansprakelijk voor de schade welke door de opdrachtgever of derden is geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5.      Boske Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Boske Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Boske Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6.      Boske Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Boske Advies verzonden (e-mail)berichten niet hebben bereikt.

7.7.      Boske Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Boske Advies, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet tijdig is voldaan.

7.8.      Boske Advies is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst en/of omzet.

Artikel 8: Overmacht

8.1.      Boske Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Boske Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Boske Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1.      Boske Advies verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende onderdelen: verwerking van persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen en andere financiële producten en diensten informatie-uitwisseling met andere partijen die in verband met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals verzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers, serviceproviders, accountants en notarissen, mits dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de (verzekerings-) overeenkomst. Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Boske Advies, en andere financiële instellingen op basis van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

9.2.          Boske Advies verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres
 • Gegevens als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en BSN nummer.  
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs).  
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.  
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.      
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.  
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid.
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en fraudeaspecten.
 • Gegevens over ingediende schadeclaims en schadeverleden.
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en noodzakelijk zijn voor het maken van een deugdelijke risicoanalyse, het geven van een goed advies en het sluiten van een overeenkomst.

9.3.          U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassen van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie op uw verzoek.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten. In geval van verwijdering van gegevens ontvangen wij van u een schriftelijk verklaring, dat u de gegevens verwijderd wilt hebben.

9.4.          Verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Indien gegevens niet langer bewaart hoeven worden zullen alle identificeerbare kenmerken worden verwijderd, of gehele verwijdering vindt plaats.

9.5.          Boske Advies maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoeken van onze website worden met uw toestemming op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren. De meeste cookies worden maximaal 4 weken bewaard.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1.    Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Boske Advies is het Nederlands recht van toepassing.